San Isidro 2 ug Tacul: Unang nidawat sa One-day Church Project

February 19, 2021 • in News & Events
Duha sa mga iglesya sa distrito sa Magsaysay, sulod sa Davao del Sur – North Cluster ang nidawat ingon nga unang benepisyaryo sa One-day Church Project– ang San Isidro 2 Adventist Church ug ang Tacul Adventist Church.
 
Matud ni Pr. Edmund Basco sa distrito sa Magsaysay, “Daghang salamat sa Dios kay ato na gayud makita ang sinugdanan sa pagbangon sa atong mga simbahan dinhi sa distrito.”
Ang mensahe ni Pr. Edwin Magdadaro, pangulo sa Davao Mission, nahisentro sa Sambingay bahin sa Magpupugas.
 
“Aduna’y mga binhi nga didto gipugas sa maayong yuta. Mahimo natong sabton nga kini nga binhi diha napugas sa mga kaigsoonan nga aduna usab maayong kasingkasing. Sama kini sa mga pamilyang Amor, nga mao ang nagdonar niining 1,400 sqm alang sa gambalay dinhi sa San Isidro 2,” sumala ni Pr. Magdadaro.
 
“Kini nga iglesya mahimong usa ka edipisyo sa maayong mga kasingkasing,” iyang gipadayon.
Ingon nga tubag niini nga mensahe ug pasalamat, si igsoon Bernard Amor, usa sa mga miyembro sa pamilya nagkanayon, “Kita piniyalan lamang sa mga kabtangan dinhi sa yuta ug tungod sa Iyang panalangin sa pamilya, ato lang ginabalik sa Ginoo ang para Niya.”
 
Ang maong panghitabo gitambongan sa mga field pastors sa Cluster Davao del Sur North and South o Clusters 4 ug 5, mga kaigsoonan, nga nagmao gayud ang nangunay og preparar sa pagkaon.
 
Human sa duha ka mga gihimong “groundbreaking ceremonies” gitrabaho gilayon kini sa mga kaigsoonan, pagpangandam sa mga mosunod nga mga pagahimoon.
 
Sa iyang pagpasantup sa mensahe, si Pr. Magdadaro nagkanayon, “Ato kining tabangan nga mahimo. Apan, ato usab hunahunaon nga sa pagbalik ni GinoongHesus, ang iyang balikan dili ang gambalay apan ang mga katawhan sulod niini.”
 
Maabtikon kining gidawat sa mga kagisoonan sa San Isidro 2 ug Tacul nga mga hagit! (DM Communication)

Ang mga pangulo, field pastors, ug mga kaigsoonan sa San Isidro 2 Adventist Church.

Si Pr. Edmund Basco, district leader sa Magsaysay, Davao del Sur (Cluster 4).

Gisugdan gilayon nila Pr. Benjamin Yuzon ug mga kaigsoonan ang inisyal nga gimbuhaton.

Si Pr. Benjamin Yuzon, usa sa mga miyembro sa Technical Committee sa One-day Church Project. Kauban usab niya dinhi si Pr. Emerson Mañacap ug Pr. Edwin Magdadaro.

Ang mga magbubuhat ug mga kaigsoonan sa Tacul Adventist Church.

Ang gihimong groundbreaking ceremony sa Tacul Adventist Church.

Ang mga magbubuhat sa Davao Mission kauban sa mga kaigsoonan sa San Isidro 2 Adventist Church.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Important Events

View all events

Get in touch with us!