Converted Pastors’ Fellowship, Gipahigayon

December 15, 2022 • in News & Events

Nagtipon ang 25 ka mga kanhi lider sa mga nagkalainlaing sekta nga karon nagkinabuhi na isip mga Adbentista, aron sa pagpahat sa ilang mga sugilanon sa pagkakabig sa Converted Pastors’ Fellowship nga giulohan, “Celebrating God’s Goodness” dinhi sa Davao Mission Conference Hall, Disyembre 15.

Kauban ni Pr. Edwin Magdadaro, ang outgoing DM President nga bag-ong napili isip Executive Secretary sa South Philippine Union Conference o sa kinatibuk-ang kaumhan sa Mindanao, ug ni Pr. Reynaldo Merin, incoming DM President, gipasantop nga sa pagpangalagad “daghan ang nagauna karon nga unya maulahi, ug ang naulahi karon nga unya manag-una.”(Mateo 19:30; Markos 10:31, Lukas 13:30)

Giisip sila nga pastor tungod kay sa kanhing panahon, mga aktibo silang lider sa ilang gibiyaan nga denominasyon, nga nagdala’g pundok sa katawhan, apan sa makatingalahang buhat sa Espiritu Santo, nakabig nga magtoon sa doktrinang Adbentista, midesider nga magpabawtismo ug nanagsangyaw na sa mensahe diha sa ilang komunidad bisan walay suhol, ug nanagpangdaug og hamiling kalag.

Human sa mainitong pagbinayloay og mga sugilanon sa pagkakabig, gitanyagan sila og dugang pagbansay aron mahimong laymen o Bible teachers, tungod kay ang tagsatagsa, adunay pinasahing gasa sa pagpanudlo ug pagwali.

Gisaw-an sa tanan ang giandam nga pagkaon sa mission cafeteria, gitagaag pasiunang pinaskuhan nga mga prutas ug pagkaon ug gilayon ilang gisuroy ang tibuok Davao Mission apil na ang Hope Channel Davao studio ug AWR HopeRadio 104.3 Davao station.

Katumanan kini sa giingon ni Hesus sa Juan 10:16 nagkanayon: “Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining torila. Kinahanglan dad-on ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay.” (DM Communication)

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Our Beliefs

Seventh-day Adventist beliefs are meant to permeate your whole life. Growing out of scriptures that paint a compelling portrait of God, you are invited to explore, experience and know the One who desires to make us whole.

Read more

Get in touch with us!